Gemeentelijke subsidies

Ontdek hier alles over de gemeentelijke subsidies

Gemeentelijke subsidies

Cultuur

Subsidie voor socio-culturele verenigingen
Het gemeentebestuur voorziet jaarlijks een subsidiebedrag waarmee het de cultuurverenigingen ondersteunt die aangesloten zijn bij de cultuurraad. De verdeling van die subsidies gebeurt op basis van een puntensysteem.

Binnen de grenzen van het goedgekeurd budget van de gemeente Mol verleent het gemeentebestuur ook subsidies ter ondersteuning van het lokaal cultuurbeleid. Lees hier het subsidiereglement lokaal cultuurbeleid.

Jeugd

Subsidie voor jeugdactiviteiten of jeugdprojecten
Deze subsidiëring is bedoeld voor het organiseren door Molse jeugd of Mols jeugdwerk van jeugdactiviteiten, jeugdprojecten in Mol , uitgezonderd activiteiten, projecten die hoofdzakelijk bedoeld zijn om winst te maken. (b.v. bloemenverkoop, mosselsouper, fuiven, vlaaienslag, …) of als hoofddoel hebben extra leden te werven. De doelgroep dient Molse jeugd te zijn, ruimer opgevat dan de eigen leden of deelnemers (tussen 5 en 25 jaar).

Subsidie voor jeugdsportbegeleiding en jeugdsportcoördinatie
Het gemeentebestuur stelt jaarlijks subsidies ter beschikking van de erkende sportverenigingen voor de kwaliteitsverbetering van hun jeugdsportbegeleiders en jeugdsportcoördinatoren volgens normen en voorwaarden vastgelegd in het subsidiereglement.

 
Deze subsidiëring is bedoeld voor Molse jeugdinitiatieven die hiermee hun jeugdwerkinfrastructuur (lokalen, directe omgeving, materiaalcontainers en bewegwijzering) in Mol brandveilig maken, functioneel verbeteren of onderhoudswerken uitvoeren die grote schade aan de infrastructuur voorkomen of de veiligheid van de leden beter waarborgen.
 
Een kampperiode bestaat uit minimum 5 overnachtingen.  Per jeugdwerkinitiatief en per werkjaar wordt er slechts 1 kampperiode in België en één kampperiode in het buitenland betoelaagd. Kampen van verschillende takken /afdelingen van een zelfde jeugdwerkinitiatief worden samengeteld en gezien als 1 kamp. Het kamp moet georganiseerd worden door een jeugdvereniging die een werkingstoelage ontvangt volgens dit reglement
 

Sport

Subsidie voor jeugdsportbegeleiding en jeugdsportcoördinatie
Het gemeentebestuur stelt jaarlijks subsidies ter beschikking van de erkende sportverenigingen voor de kwaliteitsverbetering van hun jeugdsportbegeleiders en jeugdsportcoördinatoren volgens normen en voorwaarden vastgelegd in het subsidiereglement.

De sportraad stelt jaarlijks een subsidie ter beschikking van een sportvereniging met een zeer goede jeugdwerking, gebaseerd op een jeugdsportbeleidsnota.
 
Het gemeentebestuur stelt jaarlijks subsidies ter beschikking van de sportverenigingen aangesloten bij de sportraad, die jeugdsportstages inrichten. Dit bedrag verdeelt de sportraad over maximum 5 projecten, afhankelijk van de aanvragen en voorstellen van de clubs.
 
Het gemeentebestuur stelt jaarlijks subsidies ter beschikking van de erkende sportverenigingen voor de uitbouw van een kwaliteitsvolle permanente inhoudelijke sportwerking op basis van kwaliteitscriteria. Sportclubs die in aanmerking willen komen voor deze subsidies moeten bij de sportdienst een aanvraag indienen.
 
Het gemeentebestuur stelt jaarlijks subsidies ter beschikking aan de sportverenigingen voor ondersteuning van grote sportmanifestaties. Sportclubs die in aanmerking willen komen voor deze subsidies, moeten bij het gemeentebestuur een aanvraag indienen.
 
De sportraad stelt jaarlijks een subsidie ter beschikking van trainers die niet in aanmerking komen voor de impulssubsidies, van scheidsrechters en bestuurders voor deelname aan ‘vorming en opleiding’.

Senioren

De gemeente wil graag de goede werking van de seniorenverenigingen garanderen. Daarom geeft het gemeentebestuur jaarlijks een bijdrage in de vorm van een subsidie.

Mondiale raad

Subsidies derdewereldorganisaties
De subsidies zijn bedoeld voor de mondiale verenigingen die actief zijn in onze gemeente, zowel voor plaatselijke organisaties als voor nationale organisaties waarvan een werkgroep of comité actief is in Mol. Verder verleent het gemeentebestuur ook subsidies voor noodhulp en voor de twee stedenbanden.

Personen met een handicap

Subsidies voor verenigingen van mensen met een handicap
De gemeente wil graag de goede werking van de verenigingen van mensen met een handicap en initiatieven en projecten voor mensen met een handicap garanderen. Daarom geeft het gemeentebestuur jaarlijks een bijdrage in de vorm van een subsidie.

Algemene subsidies

Renteloze lening jeugd-, cultuur- en sportverenigingen
Het gemeentebestuur verleent renteloze leningen aan cultuur-, jeugd- en sportverenigingen om ze te ondersteunen bij bouwen van en/of verbouwingswerken aan infrastructuur of de aankoop van gebouwen en/of gronden. De lening kan maximaal 50% bedragen van de werkelijke kosten, met een minimum van 7.500 euro en een maximum van 100.000 euro. De vereniging moet het volledige ontleende bedrag binnen een termijn van maximaal 10 jaar terugbetalen.

Subsidie voor jubilerende vereniging
Bestaat jouw vereniging al 25-50-75-100-… jaar? Dan kan je een eenmalige subsidie aanvragen van respectievelijk 125, 250 of maximum 375 euro. Zo wil het gemeentebestuur zijn bijdrage leveren aan een speciale gebeurtenis die niet onopgemerkt voorbij mag gaan.

Stichting lokaal fonds
Het Lokaal Fonds is één van de meerwaardeprojecten die NIRAS, MONA en STORA samen realiseren in het kader van de oppervlakteberging voor laag radioactief afval in Dessel. Het Lokaal Fonds steunt projecten en activiteiten in Dessel en Mol, en dit 300 jaar lang: net zolang als er radioactiviteit in de berging aanwezig is. Het Lokaal Fonds komt de inwoners van de gemeenten Dessel en Mol én hun nakomelingen ten goede.

Subsidie voor promotie en bevordering lokale economie
Subsidie waarmee het gemeentebestuur private initiatieven die de lokale economie promoten of bevorderen, wil stimuleren. Dit moet bijdragen tot een ondernemersvriendelijk klimaat en een attractief handelscentrum. Zij kunnen tot 75 procent van de kosten terugbetaald krijgen en dit met een maximum van 5 000 euro per initiatief.

Subsidie voor wijk- en buurtfeesten
Het gemeentebestuur vindt dat er in onze wijken en buurten het hele jaar door moet gefeest worden én heeft daarvoor een eigen subsidiereglement op touw gezet. Daarmee erkennen we het belang – en willen we dit ook ondersteunen – van een hecht sociaal weefsel in onze straten, wijken en buurten. Een wijk- of buurtfeest waarop alle inwoners welkom zijn, willen we belonen met een maximumbedrag van 125 euro. Hiermee kan een gedeelte van de organisatiekosten worden gedekt.